◕❀❤ فقط برای دل خودم و عشقم ❤◕❀

هزاران دست هم به سویم دراز شود! پس خواهم زد.. تنها.. تمنای دستان تورا دارم !
خاطره ۱۳ :

جمعه ۲۷/۴/۹۳ ساعت ۲۲:۱۹ ...

شب ۲۱ ماه رمضــان !ドット のデコメ絵文字

 

 (نفس بدا گفــت: مــن و بهــار بهــرین دوستــم دوتایـی یــ وبـ درسـت کردیمــ

 + عکـسایـ اون وبـ همــشـ کارایـ خودمــونـهـ

 + خوشـحال میــشمـ بــ اونـ وبـم سر بزنــید و نظرتونــو بدونــم !

 + シ نـــღــفس & بــــღـهـღــارシ )


ادامه مطلب
نفس و امید ... + یکشنبه پنجم مرداد 1393 / 16:48 /

خاطره ۱۲ :

چهارشنبه ۲۵/۴/۹۳ ساعت ۲۲:۵ ...

شب ۱۹ ماه رمضــان !


خـاطــرات تمـام نمـیشوند، تمــامت میـکنند !

شب نوزدهـم مـاه مبارکـم تـموم شد ..

امـشب ازون شـبا بــود کــ بدجــوری دلــم شکسـت و از تـه دل صــداش کردم..مـن هنــوزم بــ  خــدا اعتــماد دارم ، شــک ندارم هـر اتفـاقــی بیوفـته بــ خواســت اونه؛ مـن مطـمئنـم خــداجـونم بهتـرین تقدیرو واسـه منو امــیدم رقـم زده و میــزنـه !

بـد از 53 روز بـالاخــره امـــیدمو دیــدم ..

داشـتــم از بغـض میـترکـیدم، دستـام یـخ یـخ بود ولــی خودمـو کنترل کردم کــ عـشــقم نفهمه ..

دلـم نمیـخواس ببیـنمش نــ اینکــه نخوام خیـلــی دلـم براش تنگ شده بود امــا؛ میترســیدم

دلــم میـخواس بپرم بغلشـو یــ دل سیــر گریــه کنـم و امیــدم منو آروم کنه ، امــا؛ فقـط بــ یــ دست اکتـفا کردیم ..

گفـت: میشیــنی یـا میـگیری میـری ؟! (آخـه قرار بود دفتـر و نــامـه هامــونو برام بیاره)

گفـتــم: میــرم ..

چقــدر بهــش نیــاز داشـتم اون لحظه ، چقـدر تشـنه ی این بودم کــ بـاز کنارش بشیـنم و اون حرف بزنــه و من عشــق کنــم ، چــقدر بــ دستای گرمــش نیاز داشتــم ..چقــدر وجودم آغوششو می طلبید ..چقــدر دلـم برای ادکلـنش تنگ شده بود ..

درد داره...

موقعــی کــ هنوزم دوسـش داری امـا نبایـد بــ روی خودت بیـاری !

موقعــی کــ میخـوای مـثل قبل باشـی امــا نمیشـه !

موقعــی کــ یاد کـاراش میـوفتـی و یــ لبخند میـاد گوشـه ی لبـت !

موقعــی کــ دل یــ چیـز میـگــه و عقـل یــ چیـز دیــگه !

موقعــی کــ کـلی خاطرخـواه داری امــا دلـت پیـش یــ بیـمعرفــته !

موقعــی کــ نمیــدونی کجــای زندگیــشی !

موقعــی کــ بایـد ازش نـاراحــت باشـی امــا نمیـتونـی !

موقعــی کــ میـدونی بهـت پیـام نمیـده امــا بـا شنیـدن صدای هــر زنـگ تلفنــی نفـســت بنـد مــیاد !

موقعــی کــ بهـش نیـاز داری ولــی نیـست !

موقعــی کــ تـک تــک خیابونای این شــهر نبودشو بــ رخـت میکشــن و باعـث خــرد شدنت میـشن !

بخـــدا درد داره وقتــی هرروز خــاطراتت برات زنده میشن ..

درد داره موقعــی کــ بـاهــر قدمــی کــ بـر میــداری کــولـه باری از بغـضو قـورت میـدی تـا مردم شـهر نفهـمن دردت چیه !

عــشقم چقـدر خوشگــل شده بــود..

مــثله پارســال

پارســال یـ همچــین شبــی تا نزدیکــای قـرآن بـــ سرگرفتـن کنــار هــم بودیم ..ولـــی امسـال ..

بقــول هــانی شـایــد خــدا امیــدمو ازم گرفــت تا یادم بیــاد اصل کــاری خــداس ؛ راس میگفـت هــانی مــن خدارو فراموش کرده بودم، هــر وقت میرفـتم سمــتش و باهــاش کـاری داشـتــم فقــط مربوط بــ امــید میــشد !

مــن فراموشــت کرده بودم خـــداجونــم

مــعـذرت، واقعــا معــذرت میخــوام !

خــدایـی کــ من دارم انقــدر الرحمن الراحمین کــ شـک نــدارم منو میبخــشه و ...

(نفس بعدا نوشت: امروز یــ خواب خیــلی خوب دیدم ، بهــار جونـم تعبیــرشو از تو کتاب مامیــش دید ..

+ حالـم خیــلی خوب شد ..

+ هـر وقـت تعبیــر شد براتــون تعــریف میکنم !)

نفس و امید ... + پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 / 23:58 /

 خسـتــه تــر از اونیــم کــ بـخوام چیــزی بگـم ..顔文字 のデコメ絵文字

 اصلـا قصــد آپ کــردن نداشــتـم فقط بخاطـر چنتـا از دوسـت جونیــام کــ هعـی سراغ میـگرفـتن؛ چــون واقــعا حرفـی واسـه گفـتن ندارم ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字

 ビックリ のデコメ絵文字نمیــدونـم حکــمـتش چـیـه ولــی هرچــی کــ هسـت امیـدوارم خــیـر باشه !

 مــن همــه چیــو سپردم دسـت خودش .. فقـط سکـوت کردم؛ بـی صـدا نــــ目 のデコメ絵文字ــگاه میکـنــم تــا ببــینم خــدایی کــ هـنوز 2هـفــتـس از پــیـشـش برگــشـتـم مـیخــواد باهام چیـکار کنـه ..記号だよ。びっくり3 のデコメ絵文字

 فقطـ خدا جــونـم یــ چیــزی بگم: یادت نره یــ هـو، مـن اونـقدرام کــ فکـر میـکنــی واســه امتحــانای سخــت قوی نیستــما ゜*ピンク*゜ のデコメ絵文字

 میخــدم ولــی لبــخـندام تلخ تـر از هر لحــظـه دیــگه ای شده ..顔文字 のデコメ絵文字

 خــوشــحالم، از آن خوشــحالـی هایی ک غــمی در آن نهفته اسـت..

 میخــندم امـا، از آن خنـده هایـی کــ اشکــ های بعد از آن دمار از روزگارم در میــ آورند !目 のデコメ絵文字

 مــن هنــوز هم مثــه چـند مــاه پیـش عاشقــم، عــاشـق مردیـــ Honami.デコメ のデコメ絵文字 کــ بــهانـه گریــه های شبانـه ام شده است ..

 مــن هنـوز هــم بــ عـشــHonami.デコメ のデコメ絵文字ـــــق کشیــدن چهــره ی آن مرد نقـاشی میــکشم てんてん...シリーズ のデコメ絵文字

 امــا ..

 تـلخ تر ..

 ناامیــد تر..

 غمــ انگیــز تر..

 تنهــا تـــر !泣 のデコメ絵文字

 

( نوشته خودم بود )

نفس و امید ... + یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 / 23:16 /

 خاطره 11 :

 شنبه 3/3/93 ساعت 12:14 ...

 امتحان اقتصاد顔文字 のデコメ絵文字

 サンリオ のデコメ絵文字

 

 ( نفس گفت: من ی مدت نیستم دوست جونیا ..

 

+ اگه خدا بخواد فردا داریم میریم مکه ..

 + ب یاد همتونم هستم ، خیالتون تخت :)

 + ی مدت نیستم باعث نشه فراموشم کنین .. :(

  + همتونو دوس دارم .. :*

  + امید جونم عاشقتم ..

 + فعلن بای بای .. )

 

 


ادامه مطلب
نفس و امید ... + سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 / 1:1 /

 خاطره 10 :

 شنبه 27/2/93 ساعت 11:27 ...

 امتــحانامون شـروع شد 顔文字 のデコメ絵文字

 顔文字(*/□\*) のデコメ絵文字


ادامه مطلب
نفس و امید ... + یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 / 0:27 /

خاطره 8 :

3شنبه 9/2/93 ساعت 21:15 ...

゜*red/かわいい*゜ のデコメ絵文字


خاطره 9 :

4شنبه 2/10/93 ساعت 13 ...

かわいい のデコメ絵文字


ادامه مطلب
نفس و امید ... + یکشنبه چهارم خرداد 1393 / 0:58 /

 خاطره ۶ :

 شنبه ۳۰/۲/۹۳ ساعت ۱۸:۱۰ ...


 خاطره ۷ :

 ۴شنبه ۱۰/۲/۹۳ ساعت ۱۳:۱


ادامه مطلب
نفس و امید ... + جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 / 17:0 /

 

+ این از طرف آجی گلم نفس خانوم ...

 

+ واقعا ممنونم ازت آجی ...

                :)


 

 

 

 + این ی سوپرایز عالی از طرف اریکا جونم ..

 + واقعا ممنونم ، خیلی خوشحال شدم آجی !

 + دوسش دارم عکسرو، خوشگله !

                        :)

 

نفس و امید ... + دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 / 0:7 /

  ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

 خاطره ۴ :

 ۵شنبه ۲۱/۱/۹۳ ساعت ۲۱:۳۲ ...


  (タイトルなし) のデコメ絵文字

 خاطره ۵ :

 ۲شنبه ۲۵/۱/۹۳ ساعت ۱۸ ...


ادامه مطلب
نفس و امید ... + چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 / 19:4 /

 خاطره ۳:

 ۱شنبه  ۱۷/۱/۹۳  ساعت ۱۷:۱۱ ...

    サンリオ のデコメ絵文字  サンリオ のデコメ絵文字


ادامه مطلب
نفس و امید ... + سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 / 14:16 /

خاطره ۲:

 ۳شنبه ۱۲/۱/۹۳ ساعت ۱۷:۴۴ ...


  ゜*ひげ、めがね*゜ のデコメ絵文字   。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字


ادامه مطلب
نفس و امید ... + جمعه پانزدهم فروردین 1393 / 16:33 /

کــاش در این شهــر

دکتری پیدا مــی شـد


و "تــو" را برایمــ تجــویز مــی کـرد


تا باورت شــود


حـــال مــــن


فقطـ با "تـــو" خــوب مــی شـود...

 

bipfa_couple-cute-pretty-Favim.com-1319521.jpg


برچسب‌ها: omid
نفس و امید ... + دوشنبه یازدهم فروردین 1393 / 19:6 /

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ...

ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ

ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮﻡ !

ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ

ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ !

ﺍﺻﻼ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ !

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ

ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ!

 

bipfa_Favim.com-4154.jpg


برچسب‌ها: omid
ادامه مطلب
نفس و امید ... + دوشنبه یازدهم فروردین 1393 / 19:6 /

همتاهم نداری که...
وقت نبودنت به دلم وعده بدهم
شاید" مثلش "راپیدا کنم!

bipfa_1798200_207874026080830_1670733950_n.jpg


برچسب‌ها: omid
نفس و امید ... + دوشنبه یازدهم فروردین 1393 / 19:5 /

خاطره 1:

جمعه 1/1/93 ساعت19:13 ...

かわいい のデコメ絵文字 かわいい のデコメ絵文字


ادامه مطلب
نفس و امید ... + شنبه نهم فروردین 1393 / 16:17 /

خاطره ۷ :

۱شنبه ۲۵/۱۲/۹۲ ساعت ۱۸:۳۰ ...


خاطره ۸ :

۲شنبه ۲۶/۱۲/۹۲ ساعت ۱۷:۲۵ ...


ادامه مطلب
نفس و امید ... + سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 / 13:17 /

خاطره ۶ :

۱شنبه ۱۱/۱۲/۹۲ ساعت ۱۶:۴۰...

 ی خاطره خیلی خوب !


ادامه مطلب
نفس و امید ... + سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 / 23:10 /

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

ぷっくり。カラフル。可愛い。数字。 のデコメ絵文字

                      

    تولدت مبارک

از نفس ب آقایی :

ラブラブ のデコメ絵文字سلام آقاییه خوشگله، بداخلاقه، خوش تیپ، کچله، جیگره، قرقرو و عشق من ..顔文字 笑う のデコメ絵文字

چطور مطوری مل ملم ...ハートだよ。2つ のデコメ絵文字

تولدت مبارک عشق قشنگم !ハート のデコメ絵文字

ببخشید ...☆シンプル★ のデコメ絵文字

امروز میخواستم تولد بگیرم ، بترکونم واست グリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字 ولی مامی واسم وقت دکتر گرفته بود ..

اما ب زودی منتظر ی سوپرایز باش کچلم グリンピース 見てね(^◇^)┛ 過去にも少し載せました 再度載せます ゴメンネ のデコメ絵文字

記号。矢印。左 のデコメ絵文字دوست دارم ی عالمه にこちゃん のデコメ絵文字

امید جونی بدو برو ادامه مطلب 矢印 のデコメ絵文字


ادامه مطلب
نفس و امید ... + شنبه دهم اسفند 1392 / 19:12 /

      

 

فقط 数字〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 のデコメ絵文字数字〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 のデコメ絵文字 روز دیگه تا سال روز زمینی شدنت باقی مونده ...

☆ハート★ のデコメ絵文字 خیلی دوست دارم امید قلبم ...!ハート、きゃわたん のデコメ絵文字

オシャレ のデコメ絵文字دستان مادری را باید بوسید که تو را با تمام وجود بزرگ کرد تا روزی شوی تمام من !
 
オシャレ のデコメ絵文字 برای رسیدن بهترین روز دنیا لحظه شماری میکنم !

 ハートだよ。1つ のデコメ絵文字دوستت دارم ، برای تمام عمرم و برای همیشه تاریخ!

 ゜*パステル*゜ のデコメ絵文字ی عالمه تولدت مبارک عشقم ...かわいい ハート 森ガール のデコメ絵文字

 

かわいい のデコメ絵文字 خدا جونم بابت همه چیز ازت ممنونم ... مرسی هستی ..

واقعا ازت ممنونم ک تنهام نذاشتی ...

خداجونم همیشه حواست ب آقاییه من باشه ..

قول بده ک مراقبشی ...゜*パステル*゜ のデコメ絵文字

دوست دارم !吹き出しだよ。ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

20140217_181713.jpg

ハート のデコメ絵文字 (نفس گفت: ۲۴ روز از جداییم گذشت، باورت میشه ؟!

خیلی دلم برات تنگ شده ، بی نهایت دنیا دوست دارم امید قلبم !

+ دوست جونیا ۱۰ اسفندو یادتون نره ...

+ ۱۰ روز دیگه آقایی من بدنیا میاد، قربونش بشم .. کوچولگیاش عشق بوده .. مثله الان !ラブラブ のデコメ絵文字

+ این نقاشیرم ۲۸/۱۱/۹۲ سر کلاس جامعه کشیدم ...!

+ قربون آقاییم برم فقط موهاش شبیه این نقاشیه !!パンダ のデコメ絵文字

+ هرکیم رمز خواست بگه میدم بهش ... )


ادامه مطلب
نفس و امید ... + پنجشنبه یکم اسفند 1392 / 0:0 /

                                       

   چه زیباست روزی که تو پا به این جهان گذاشتی،...

اطرافیانت در پوست خود نمی گنجیدند و روح بی طاقت من هم ...

در انتظار تقدیر خود بود که سال ها بعد با سرنوشت تو پیوند خورد. 顔文字、表情、気持ち のデコメ絵文字

و چه به یاد ماندنی بود روز دیدارمان ... تو خودت بودی و من کس دیگری شده بودم.

اما گویا تو مرا میخواستی، تنها مرا، نه کس دیگر، و نه حتی منی که کس دیگر شده ام.

با محبت خود، قلب ناآشنایم را روشنی بخشیدی ...

ناآشنا با قوانین مهرورزی!気持ち のデコメ絵文字

ومن هرروز، بیش از پیش و تشنه تر از روز قبل، به سرچشمه عطوفت تو، پناه می آوردم.

از غم هایم میگفتم و اشک می ریختم.. و تو نیز با مهر خود، زهر کشنده ی خاطرات بد گذشته را برایم، به خوشی گوارا بدل می ساختی ...

نمی دانم چطور می شود قلب مالامال از عشقت را قدردانی کرد؟

شاید اکتفا به همین چند جمله، تمام احساسات چند ساله مرا بر دایره عشق بریزد:

زیبای من!

برای دفعات مکرر و متوالی ست که می گویم؛ می دانم که از شنیدنش خسته نمی شوی و من هم از تکرار آن لذت می برم.

تنها همین را بدان که سهمی عظیم و عمیق در قلب من داری که محال ممکن است، آن را باتمام دنیا عوض کنم!*顔文字* のデコメ絵文字

دوستت دارم،... برای تمام عمرم و برای همیشه تاریخ !

 

 

بهترین رویای مــن: 顔文字 のデコメ絵文字

با تمام عشق و علاقه ای که بهت دارم سال روز زمینی شدنتو تبریک میگم ...

بااینکه کنار هم نیستیم ولی تمام روح من کنار وجود نازنین توست ...

 

تولــــــــــدت مبارک

 

بی نهایت دنیا دوستت دارم امید قلبم ...!

 

تو یک سال بزرگ تر شدی و من یک سال عاشق تر ...顔文字、表情、気持ち のデコメ絵文字

( 数字 のデコメ絵文字数字 のデコメ絵文字 اسفد) بهترین روز دنیاس ...

آقاییه خوبم دیوانه وار دوستت دارم ..

  モコモコ数字\見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字モコモコ数字\見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字سالگیت مبارک عزیزم...


شکلک دختر,آیکن دختر,آیکن بغض,شکلک بغض,دختر,شکلک غمگین,,get the girl,item girl,icons tears,Smiley tears,female,get sad,,این روزها تنها حال من یک نفر خراب نیست ...

تب کرده خورشید؛ هیچ کس هم نیست پاشویه اش کند

خدا هم دستش بند است؛ دارد سر درخت ها را حنا میگذارد..

امسال هم خورشید تمام زمستان را عطسه خواهد کرد !...

این روزها هرکجا که باشم تو را حس میکنم ...

عطرت تمام خلوتم را پر کرده..

و ....

بی شرمانه تا تخت خوابم هم پیش آمده...

وقتی خیال انگشتانت گیسوانم را خواب میکند

و چشم هایم را خیس

و تمام خطوط تنم باران زده میشود ..

انگار هوای دستانت همیشه شرجی است ...

این روزها به آخرین ها که می اندیشم

به آخرین قرار

به آخرین دیدار

و هدیه آخر

راستی بوسه آخر چه؟!

...

شاید بعدها روزنامه ها قصه زنی را بنویسند که حواس خود را پرت میکرد

تا نداند عطر مردانه میزند!!...   

 

نفس و امید ... + جمعه یازدهم بهمن 1392 / 15:2 /

خاطره ۵:

۲شنبه ۷/۱۱/۹۲ ساعت 16:39 ...

゜*ぅさぎ*゜ のデコメ絵文字


ادامه مطلب
نفس و امید ... + دوشنبه هفتم بهمن 1392 / 21:42 /

منتظرم ...

منتظر اونی که بیاد و دیوونگیامو بفهمه ..

اونی که وقتی میگم میخوام جیغ بزنم نگه هییییییییس زشته !! بگه 1- 2- 3 ...

اونی که وقتی باهاش دریا میرم نشینیم یه گوشه و فقط حرف  بزنیم و دریارو نگاه کنیم ...حس کردن دریا ، لمس میخواد ...

پاهام دریارو  لمس  کنه ...

پاهاش دریارو لمس کنه ..

آب بپاشیم تو سرو صورت همدیگه و نترسیم از حرف مردم ... زندگی خودمه دلم میخواد دیوونه باشمممممممممم ....

کنار کسی ک وقتی بارون میزنه  باهاش زیر بارون قدم بزنم بدون چتر ..

وقتی بارون شدید میشه بگه ای جووووووون چه بارونیه، بعدم کاپشنشو بالا سرمون بگیره و بگه یکی از یکی دیوونه تر ! بعدم بزنیم زیر خنده، منم عشق کنم از خندیدینش !

کسی که وقتی باهم میریم مهمونی حواسش بهم باشه .. وقتی مجبورم یه جمع کسل کننده ی زنونه و حرفای خاله زنکیشونو تحمل کنم بهم اس ام اس بده : قیافشووو،،، داره زجرررر میکشه ها! دیوونه تر کردن این دیوونه رو، پاشو بریم خونمون خانومم ...!

خندم بگیره نگاهش کنم، چشمک بزنه بعدم با هزار بهومه از اون مهمونی خلاص شیم و وقتی از خونه خارج شدیم دوتامون بزنیم زیر خنده ...

کسی که تا نصفه های شب خیابونارو باهم دور بزنیم و به چیزای الکی بخندیم ...

کسی که بی مقدمه ببوستم .

کسی که بی دلیل بپرم بغلش .

کسی که کنارش خودمممممممممممممممممممم باشم ..

خوده خودم !

خود اون دختر دیوونه ای که پر از شیطنته ، پر از شوق زندگی ...

آره من منتظر یه دیوونم ...منتظر امیدم ...

چون دیوونگیامو فقط یه دیوونه میفهمه ...!!

من واسه یه همچین دیوونه ای همه هستیمو میدم ...!

خیلییییییی دوست دارم امید قلبم ...!

منتظرم ...

نفس و امید ... + چهارشنبه هجدهم دی 1392 / 10:23 /

من فقط مانده ام ک چگونه شب یلدایم را صبح کنم بی حضور تو ...

 

(نفس گفت: ادامه ی مطلب مال امیدمه ...رمزش ۴ رقم آخر شماره خودم با ۴رقم آخر شماره خودته ! هر وقت اومدی حتما بخون ...)

دوست دارم امید قلبم ...!


ادامه مطلب
نفس و امید ... + شنبه سی ام آذر 1392 / 11:46 /

وقتـی کسی رو دوست داری این یه چیزه! وقتـی کسی تو رو دوست داره این یه چیز دیگه! اما وقتـی کسی رو دوست داری که تــ♥ـو رو دوست داره این یعنی همه چیـز...

 bipfa_28994_422953771122095_325283893_n.jpg

نفس و امید ... + شنبه شانزدهم آذر 1392 / 19:52 /

عجیب است !! نمی دانم چطور یک ضمیر، یک " تو " می تواند آرام جان باشد ، طراوت زندگی باشد .. نبض دست هایش ، نبض زندگی و عطر موهایش ، عطر باران .. و صاحب این همه شعر ...!!

عجیب است ...

نفس و امید ... + چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 / 17:18 /

[تصویر: nkdptbgxms7l101fz1j.png]

تبلد عید خودم مبارک ...Avazak.ir smili73 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)

 امروز وارد 17 سالگی شدم ...خیلی خوشحالم ..امروز خیلی روز خوبی بود ..

کادوهام...Avazak.ir smili75 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)

برین ادامه مطلب ..


ادامه مطلب
نفس و امید ... + چهارشنبه ششم آذر 1392 / 21:37 /

خاطره ۴:

 

۲شنبه ۴/۹/۹۲ ساعت ۱۶:۵۴ ...

(نفس گفت: ازین به بد خاطراتمون رمز داره و فقط به دوست جونیامون میدیم ...)

(نفس بعدا گفت: عکس رو گذاشتماااا ... بدویین ...!)


ادامه مطلب
نفس و امید ... + سه شنبه پنجم آذر 1392 / 15:38 /

ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ حسی ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺬﺍﺭﻥ ” ﻏﻴﺮﺕ " ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻦ “ﺣﺴﺎﺩﺕ “ ﺍﻣﺎ... ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻢ ” ﻋﺸـــــــــــﻖ “ ﺗﺎ ﻋﺎشـــق نباشی نه غیرتی میشی نه حـســود !

غیرت ...

نفس و امید ... + یکشنبه سوم آذر 1392 / 18:7 /

امشب . . . ديوانگيـــــــــــم بالا زده ! نه ســــکوت نه موســــــيقي نه هيچ چيز ديگـــــــــر اين ديوانگي را تسکين نميدهد ! من تو را ميخواهم . . . آرامم کن !

ارامم کن ...

نفس و امید ... + دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392 / 17:51 /

السلام علیک یا أباعبدالله الحسین

حسین علیه السلام ثابت کرد که پیروزی به زنده ماندن در میدان نبرد نیست ، پیروزی به زنده ماندن قرنها پس از صحنه و میدان نبرد است.

زنده تر و محبوبتر از امام حسین علیه السلام چه کسی را می توان نام برد ...

نفس و امید ... + پنجشنبه بیست و سوم آبان 1392 / 14:20 /